Contact us

Contact US

Secretary: Jianjun ZHAO
jianjun-zhao@csee.org.cn
Secretariat: Qianqian ZHANG
qianqian-zhang@csee.org.cn
Add: No.1, lane2, Baiguang Rd., Beijing 100761 China
Tel: +86 10 6341 5741
Fax: +86 10 6341 4319